Shoyu

Tagged: Shoyu

SHOYU

Sauce de soja japonaise.